Maulik Pathak & Kalpesh Damor / Ahmedabad November 21, 2009, 0:29 IST